Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Na osnovi prejete ali izdelane digitalne osi občinskih javnih cest preverimo podatke, odpravimo ali uskladimo morebitne nepravilnosti in v zahtevani obliki ter predpisanem formatu pripravimo elaborate ter spremembe in dopolnitve elaboratov za Zbirni kataster GJI za področje cest, javne razsvetljave in ostala področja infrastrukture, ki so jih upravljalci dolžni voditi in posredovati Geodetski upravi RS.