Pregledne karte cest

Izdelujemo tiskane pregledne karte cestnega omrežja v občini v poljubnih merilih in formatih. Velikost prikazanega območja je lahko občina, krajevna skupnost, območje mesta / kraja / naselja, ali pa poljubno območje, ki ga definira naročnik. Pregledne karte so namenjene tako uporabnikom na občini kot tudi zunanjim uporabnikom, ki le-te pri svojem delu uporabljajo, ali ki potrebujejo informacije o cestah v občini, kot so npr. policija, gasilci, reševalci, itd.

Na kartah so lahko poleg javnih državnih in občinskih cest ter nekategoriziranih in gozdnih cest prikazane še različne geografske plasti, kot so občinske meje, meje krajevnih skupnosti, naselij, rastrske podlage (TTN5, TK25, DOF), vode, plastnice, itd.