Mirujoči promet

Izdelujemo ureditve mirujočega prometa na manjših, večjih in velikih zaključenih mestnih območjih. Pripravljamo predloge posebnih ureditev za mirujoči promet, kot so parkirni režimi, zapore območij in območja posebnega pomena.

Izvajamo analizo ponudbe in potreb po dodatnih površinah za mirujoči promet ter napovedujemo bodoče potrebe. Vse predloge prikažemo variantno, z ustrezno grafično predstavitvijo ter opisom prednosti in slabosti posameznih rešitev ter njihovega vpliva na celovitost rešitve.