Upravljanje občinske Banke cestnih podatkov – BCP

Občine so po Zakonu o javnih cestah dolžne voditi evidenco o občinskih javnih cestah v programu Banka cestnih podatkov. Pri tem so osnova za zbiranje in vodenje podatkov občinski Odloki o kategorizaciji občinskih javnih cest, ki jih potrjuje občinski svet, sprejemajo pa občine. Ustrezno vodenje evidenc je poleg statistiki namenjeno tudi učinkovitejšemu gospodarjenju z občinskim cestnim premoženjem. Za namen statistike in zagotavljanja finančnih sredstev za izgradnjo in vzdrževanje občinskih cest iz strani države so občine dolžne dvakrat letno posredovati podatke na Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Ob prevzemu vodenja Banke cestnih podatkov:

V imenu občine in za potrebe občine: