Maximus modul: Priključki

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo. Poleg vodenja vseh spremljajočih informacij o priključkih so v modulu Priključki pripravljeni izpisi v obliki soglasij, dovoljenj in odločb.