Maximus modul: Krajevne skupnosti

Program je namenjen uravnoteženi delitvi denarnih sredstev, ki jih občina zagotavlja krajevnim skupnostim (KS) za vzdrževanje občinskih javnih cest. S programom se lahko določi skupen znesek potrebnih sredstev za vzdrževanje, ali pa se glede na izpolnjevanje kriterijev, določenih s pravilnikom, določeni znesek razdeli na posamezne krajevne skupnosti. Spreminjamo lahko vrednost točke in izračunavamo sredstva glede na seštevek točk po posamezni KS.

V programu je potrebno določiti pripadnost občinskih javnih cest občini in/ali krajevni skupnosti, ki je usklajena z evidenco o odsekih javnih cest v občinski Banki cestnih podatkov.

Podlaga za točkovanje oziroma vrednotenje odsekov so pravila, ki jih občine običajno predpišejo in izdajo v obliki pravilnika (npr. Pravilnik o osnovah in merilih financiranja komunalnih objektov in naprav skupne in individualne rabe). Kriteriji so lahko material voziščne konstrukcije, število objektov, število avtobusnih (delavskih in šolskih) povezav, klimatski pogoji, promet, itd.

Na podlagi točkovanja za posamezno javno cesto so pripravljeni naslednji izračuni po krajevnih skupnostih:

Program je namenjen:

Programski paket je dokumentiran s priročnikom za uporabnike, ki obsega: